Universitat Jaume I - UJI - Castelló

La tenda UJI
Distribució de publicacions i productes
Inici > Publicacions

Dret

Llista amb dades d'autoria
  El derecho en la sociedad del siglo XXI

Diferents especialitats jurídiques analitzen diverses matèries de contingut jurídic d'actualitat i d'elevat interès per als estudiants de la Univ...
|   PVP: 15,00€ |   PDF: 6,45€
Més informació
Institucions del dret civil valencià

Aquesta obra és el resultat de l'establiment precís i documentat del dret civil vigent al Regne de València amb anterioritat a l'any 1707. Una ex...
  PVP: 12,00€
Més informació
 


  La iniciativa legislativa en el derecho autonómico

Aquest llibre assumeix el repte de penetrar en les entranyes del sistema d'iniciativa legislativa vigent en els ordenaments jurídics autonòmics, ...
  PVP: 10,00€
Més informació
Responsabilidad social corporativa. Aspectos jurídico-económicos.

Un recull d’intervencions de gran actualitat, presentat des d’una perspectiva interdisciplinar, que evidencia com poder ser entesos l’interès de ...
  PVP: 15,00€
Més informació
 


  Nuevas perspectivas en la gestión de la responsabilidad social en las universidades

Altres formats:   
  PDF: 0,00€
Més informació

Dret públic de la Comunitat Valenciana

El contingut d'aquest llibre recull allò essencial del dret públic de la Comunitat Valenciana. S'estructura en cinc capítols dedicats, respectiva...
|   PVP: 12,00€ |   PDF: 5,15€
Més informació
 


  Administración, Estado del Bienestar y políticas socioeconómicas

Consulta l'índex

Ens trobem davant d'una reflexió analít...

|   PVP: 18,00€ |   PDF: 7,75€
Més informació
Diálogos jurídicos España-México. Volumen VII

Consulta l'índex

El lector té en les mans un nou volum (...

|   PVP: 15,00€ |   PDF: 6,45€
Més informació
 


  Manual de medicina legal policial

Cada vegada més els tribunals busquen veritats exactes i inequívoques sobre els fets que s¿hi jutgen. Atesa la importància dels mètodes científic...
|   PVP: 36,00€ |   PDF: 15,45€
Més informació
Diálogos jurídicos España-México. Volumen VI

La Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic (Toluca) i la Universitat Jaume I (Castelló) des de 2006 mantenen el projecte de publicar llibres que...
|   PVP: 15,00€ |   PDF: 6,45€ |   EPUB: 6,45€
Més informació
 


  El proceso penal en la encrucijada

César Crisóstomo Barrientos Pellecer, doctor per la Universitat Jaume I de Castelló el 2008 i president de la Cambra Penal (Sala penal) de la Cor...
  PVP: 45,00€
Més informació EXHAURIT
Diálogos jurídicos España-México. Volumen V

Aquest cinquè volum de diàlegs jurídics Espanya-Mèxic consolida el projecte de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Univer...
|   PVP: 15,00€ |   PDF: 6,45€ |   EPUB: 6,45€
Més informació
 


  Poderosos pleitos. El señorío de Montesa siglos XVI-XVII

Les pugnes pel poder en el senyoriu de l'Ordre de Montesa en els segles XVI i XVII, tant les que van afectar a la monarquia amb l'ordre militar, ...
|   PVP: 18,00€ |   PDF: 7,75€
Més informació
Diálogos jurídicos España-México. IV

Altres formats:   
  PVP: 35,00€
Més informació

 


  Diálogos jurídicos España-México. III

La col·laboració acadèmica i investigadora entre juristes de la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic(Tol...
  PVP: 15,00€
Més informació
Diálogos jurídicos España- México. II

En aquesta ocasió s'hi aborden qüestions de dret administratiu, dret constitucional i dret laboral, com són ara la forma en què la iniciativa pri...
  PVP: 15,00€
Més informació
 


  El documento electrónico: Aspectos jurídicos, tecnológicos y archivísticos

Els autors presenten una profunda anàlisi dels aspectes legals del document electrònic, la gestió i la conservació des de la perspectiva arxivíst...
|   PVP: 24,00€ |   PDF: 10,30€
Més informació
Aspectos jurídicos y económicos del transporte: hacia un transporte más seguro, sostenible y eficiente

El 2003 es crea a la Universitat Jaume I el CEDIT (Centre de Dret del Transport Internacional); d¿aleshores ençà aquest centre ha elaborat divers...
  PVP: 40,00€
Més informació
 


  Lecciones de derecho comparado

Una important novetat que analitza de manera comparada el Dret de països dels cinc continents, el seu objecte i mètode, així com la delimitació e...
  PVP: 20,00€
Més informació EXHAURIT
Fuerzas armadas y seguridad pública. Consideraciones en torno al terrorismo y la inmigración

La col.laboració de diversos autors, estretament vinculats amb el món del Dret i amb projectes sobre el terrorisme i les Forces Armades, dóna com...
  PVP: 18,00€
Més informació
 


  Curso sobre prevención de riesgos laborales

Important esforç que, a la llum de la nova jurisprudència en matèria de prevenció de riscos laborals i de les nombroses disposicions aparegudes, ...
  PVP: 15,00€
Més informació
Tutela procesal frente a hechos de violencia de género

Les legislacions sobre protecció de les víctimes de la violència de gènere solen combinar molt diversos aspectes de diversa naturalesa. La invest...
|   PVP: 30,00€ |   PDF: 12,90€
Més informació
 


  La administración electrónica en España: experiencias y perspectivas de futuro

Davant la nova Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics els treballs que recull el llibre pretenen resoldre els possibles dubte...
|   PVP: 18,00€ |   PDF: 7,75€
Més informació
Diálogos jurídicos España- México

La col·laboració entre la Universitat Jaume i la Universidad Autónoma del Estado de México (Toluca)que presenta el llibre, ofereix una visió comp...
  PVP: 20,00€
Més informació
 


  Democracia, derechos humanos y desarrollo

L 'ajuda al desenvolupament hauria de basar-se en un concepte integral del mateix, aquell que no solament incloga el progrés econòmic, sinó també...
|   PVP: 25,00€ |   PDF: 10,75€
Més informació
El régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias

D'indubtable actualitat i trascendència pràctica, l'autor constata com la regulació de les operacions essencials en la llibertat d'empresa evoluc...
  PVP: 18,00€
Més informació
 


  Estudios sobre la responsabilidad penal del menor

Diversos juristes valencians han participat en l'elaboració d'aquesta obra que apareix en el moment més oportú, atès que les seues aportacions se...
  PVP: 30,00€
Més informació
La impugnació dels acords socials en la cooperativa

Encara que les normes que regulen la impugnació dels acords en la cooperativa són gairebé exclusivament una translació literal dels textos legals...
  PVP: 36,00€
Més informació
 


  Estudios sobre la ley de enjuiciamiento civil y su práctica inicial

En quina mesura s'han acomplert les previsions de la Llei d'enjudiciament civil de 2000? Les pàgines d'aquest llibre il·lustren el lector de la r...
  PVP: 15,00€
Més informació
Fundamentos de Economía, Empresa, Derecho, Administración y Metodología de la investigación aplicada a la RSC

En la primera part, s'hi il·lustren els aspectes teòrics bàsics de l'economia, administració d'empreses, dret tributari, comptabilitat i finances...
  PVP: 35,00€
Més informació
 


  Derechos humanos y relaciones laborales

S'hi aborda allò relacionat amb el respecte als drets humans, aspecte estretament relacionat amb la globalització de l'economia i l'externalitzac...
  PVP: 35,00€
Més informació
La adquisición de las servidumbres por el transcurso del tiempo

L'originalitat i l'actualitat d'aquest excel·lentment documentat treball rau en la pràcticament inexistència d'estudis sobre l'empremta de les fo...
  PVP: 14,00€
Més informació
 


  La pervivencia de las instituciones

La influència i pervivència de pràctiques no escrites que es respecten i mantenen com a veritables institucions consuetudinàries en l'àmbit agrar...
  PVP: 18,00€
Més informació
Notas de teoría del derecho

Una guia imprescindible per a facilitar l'estudi de la teoria del dret i que ofereix a l'alumnat les claus d'interpretació per a comprendre-la i ...
|   PVP: 12,00€ |   PDF: 5,15€
Més informació
 


  Gestión de la RSC

El potencial impacte que les polítiques de RSC tenen sobre els resultats econòmics, socials, ambientals i de govern corporatiu de l'organització ...
  PVP: 35,00€
Més informació
La impugnación de la paternidad matrimonial

La investigació de la paternitat ha adquirit gran importància en la nostra societat. Aquest treball analitza la qüestió des del punt de vista leg...
|   PVP: 17,00€ |   PDF: 7,30€
Més informació
 


  Campañas electorales y democracia en España

L'existència d'eleccions lliures és una de les condicions sine quae non per a la qualificació democràtica d'un règim polític. No obstant, les ele...
  PVP: 16,00€
Més informació
Introducción a la sostenibilidad y la RSC

El concepte de responsabilitat social corporativa considera les organitzacions com a institucions socials en què la creació de valor a llarg term...
  PVP: 35,00€
Més informació EXHAURIT
 


  Dimensión medioambiental de la RSC

Des d'una perspectiva eminentment econòmica, aquest text aborda les relacions existents entre l'activitat humana i el medi ambient, i descriu els...
  PVP: 35,00€
Més informació
El procedimiento contra los estados miembros por incumplimiento del derecho comunitario

Un atractiu estudi del recurs per incompliment, lògicament i clarament exposat, mitjançant una àmplia utilització de fonts, tant doctrinals com n...
|   PVP: 19,00€ |   PDF: 8,20€
Més informació
 


  El régimen jurídico aplicable a los residuos de la industria cerámica

Els residus són encara un dels problemes més greus que té el medi ambient en l'actualitat. Aquest innovador treball fa un recorregut per la legis...
  PVP: 23,00€
Més informació
Información y comunicación de la RSC

Aquest volum té com a principal objectiu posar de manifest el rol que pot desenvolupar la informació externa que publiquen empreses, per portar a...
  PVP: 35,00€
Més informació
 


  Le Code des Marchés Publics y el derecho público español

L'anàlisi que es presenta del Code des Marchés Publics francés constitueix una guia per al millor coneixement del sistema administratiu francès, ...
  PVP: 15,00€
Més informació
Lecciones sobre la ley de prevención de riesgos laborales

Un material de consulta actualitzat en matèria de prevenció de riscos laborals. Destinat a professionals dedicats a la salut i el treball d'insti...
  PVP: 9,00€
Més informació
 


  Atenuación y remisión de la pena en los delitos de terrorismo

L'estudi minuciós de l'article 57 bis b del Codi Penal espanyol, és l'objecte d'aquest treball. ...
  PVP: 9,02€
Més informació EXHAURIT
La reforma de la justicia penal

Actualíssima selecció d'articles dels més prestigiosos especialistes en temes com ara la reforma de la Llei del Jurat, la regulació de l'eutanàsi...
  PVP: 24,04€
Més informació EXHAURIT
 


  Relaciones con la sociedad

S'hi expliquen les dimensions bàsiques de la relació de l'empresa amb la societat, estructurada en tres grans dimensions: relacions amb la comuni...
  PVP: 35,00€
Més informació
Finanzas sostenibles

Les finances sostenibles busquen maximitzar la rendibilitat i minimitzar el risc des d'un vessant triple: econòmic, mediambiental i social, i de ...
  PVP: 35,00€
Més informació EXHAURIT
 


  La organización de la prevención en la empresa

Primer estudi en profunditat posterior a la promulgació de la Llei de prevenció de riscos laborals, àmpliament documentat, tant en legislació nac...
  PVP: 24,00€
Més informació
Situación jurídica de los hijos de los cautivos de guerra

Les conseqüències jurídiques de la presó de guerra sobre els fills dels presoners i la successió de béns del captiu abans i després de la Llei Co...
  PVP: 9,02€
Més informació EXHAURIT
 


Informació proporcionada per:

Servei de Comunicació i Publicacions

Edifici de Rectorat i Serveis Centrals
Campus del Riu Sec
Tel.: +34 964728819 - Fax: +34 964728832
Adreça electrònica: publicacions@uji.es
UJI
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec, 12071
Castelló de la Plana
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Data última modificació: 11/12/2015 | Informació i consultes: bústia de suggeriments | Política general de protecció de dades
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16